Algemene voorwaarden Sitecsolutions

Artikel1: Toepasselijkheid

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten tot verkoop van Producten en/of Diensten aan de kopers.

Wanneer een koper aanpassing van deze Voorwaarden met Sitecsolutions overeenkomt wordt hij aangemoedigd deze schriftelijk te - doen - bevestigen om misverstand over de verwachtingen van beide partijen te voorkomen.

Iedere bestelling van Producten en/of Diensten wordt aangemerkt als een aanbod van de Klant om de Producten en/of Diensten met toepasselijkheid van deze Voorwaarden te kopen.

Sitecsolutions aanvaardt dit aanbod onder deze Voorwaarden eerst op het moment dat zij de bestelling bevestigt.

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. U accepteert daarmee ook de eventuele wijzigingen en herzieningen van deze algemene voorwaarden. U kunt hiervan op de hoogte blijven door de algemene voorwaarden op deze site regelmatig te raadplegen.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Sitecsolutions bij de uitvoering waarin derden dienen te worden betrokken.

Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over schriftelijkheidsvereisten, is daaronder tevens inbegrepen e-mail, tenzij uitdrukkelijk vermeld (aangetekende zendingen).

Sitecsolutions is te allen tijde gerechtigd de Algemene voorwaarden van deze site te wijzigen of te herzien.

Artikel 2: Offertes / Overeenkomsten/Bestellingen/Wijzigingen

Om onze firma te verbinden, moet iedere bestelling in onze burelen bevestigd worden via een bestelopdracht op de website van Sitecsolutions of goedgekeurde-, gedateerde- en getekende offerte, indien een bestelbon wordt opgemaakt bij de koper is die na ondertekening bindend en zijn deze voorwaarden van toepassing.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden als uitnodiging. Prijzen zoals vermeld op de website gelden onder voorbehoud van typefouten en prijsstijgingen.

Aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken ten aanzien van geplaatste bestellingen en opdrachten gelden alleen indien zij schriftelijk door Sitecsolutions zijn bevestigd.

Sitecsolutions heeft te allen tijde het recht om de overeenkomst (bestelling) tot 10 dagen na de totstandkoming van de opdracht te herroepen, zonder opgaaf van reden.

Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor Sitecsolutions tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen goederen tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt de aanbieding van Sitecsolutions automatisch voor nabestellingen.

Wanneer er meerdere klanten partij zijn bij een overeenkomst zijn zij allen hoofdelijk gebonden aan de nakoming van de verplichtingen ten opzichte van Sitecsolutions
Offertes van Sitecsolutions zijn geldig gedurende de in de offerte vermelde termijn. Indien een dergelijke termijn ontbreekt, geldt een offerte voor tien dagen na offertedatum.
Na de voorlegging en na het ontvangen van een getekende goedkeuring wordt begonnen met de verwerking van uw bestelling. De betalingstermijn is dan 30 dagen na factuurdatum (behalve indien anders aangegeven) en of volgens de bepalingen in artikel 6.

Artikel 3: Prijs/Prijsverhoging

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door Sitecsolutions afgegeven prijzen op de website:

·         In Euro

·         Inclusief BTW

·         Exclusief verzend- of transportkostenOp de offerte, bestelbon of factuur zijn alle prijzen vermeld

Prijzen zoals vermeld op de website gelden onder voorbehoud van typefouten of (nog niet doorgevoerde) prijswijzigingen.

Indien Sitecsolutions met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is Sitecsolutions niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien Sitecsolutions kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen valuta en/of lonen.

Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder recht op schadevergoeding ten opzichte van Sitecsolutions.

Artikel 4: Levertermijnen

Wij nemen de nodige maatregelen om de leveringstermijnen te eerbiedigen en nemen geen vertragingspenaliteiten aan .De vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulatie der bestelling.

De goederen reizen op gevaar en voor risico van de koper; de vervoerskosten worden ten laste gelegd van de koper, met een minimum voorzien in de berekening op basis van het gewicht en de geldende prijzen van de door Sitecsolutions gekozen koerierdiensten en met een minimum van 25€ tenzij anders vermeld op de factuur of de website .

Sitecsolutions behoud zich het recht een keuze te maken hoe de goederen zullen getransporteerd worden naar de kopers.

Door Sitecsolutions opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.

De door Sitecsolutions opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.

Het is Sitecsolutions toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. (bijvoorbeeld voor levering van Producten van Derden).

Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Sitecsolutions bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem ter beschikking worden gesteld. Als moment van ter beschikking stellen geldt het einde van de termijn waarbinnen de zaken kunnen worden afgehaald, of - indien vervoer of verzending door Sitecsolutions is overeengekomen - het moment (naar keuze van Sitecsolutions) waarop Sitecsolutions de zaken aan het overeengekomen adres aanbiedt.

Indien de koper de bestelde goederen van Sitecsolutions niet afneemt op het moment van ter beschikking stellen, de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de koper en/of - indien vervoer of verzending door Sitecsolutions is overeengekomen - voor rekening van de koper nogmaals vervoerd of verzonden worden.

Indien de koper voor de duur van 14 dagen blijft weigeren af te nemen, is Sitecsolutions gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, waarbij de koper 100% van de transactiewaarde verschuldigd blijft, vermeerderd met rente en kosten daarover, en onverminderd het recht op vergoeding van werkelijke of hogere schade.

De in de orderbevestiging genoemde Leveringsdatum is indicatief. Deze kan nader worden vastgelegd in overleg met Sitecsolutions. De plaats van levering is in de orderbevestiging vermeld.

Bij de aflevering van uw producten heeft u de verantwoordelijkheid om het aantal en de te staat te controleren.

In sommige gevallen kan Sitecsolutions het bestelde product niet meer leveren omdat bijvoorbeeld al een nieuwe versie van het product op de markt is of omdat haar leveranciers het product niet meer kunnen leveren.

In dit geval zal Sitecsolutions u een Soortgelijk Product aanbieden. In geval de koper het voorgestelde produkt niet aanvaard wordt de bestelling geannuleerd, ontbonden zonder meerkost voor de koper doch kan de koper geen enkele aanspraak maken op eventueel klachten, schadevergoedingen of gelijkaardige procedures.

Artikel 5: Export Regulering

De Klant wordt erop gewezen dat de wetgeving van de Europese Unie mogelijkerwijze de terbeschikkingstelling (export, verkoop, lease) verbiedt van bepaalde Producten en / of Diensten naar bepaalde bestemmingen en voor bepaald gebruik. De klant is bijgevolg volledig aansprakelijk voor wat er met de goederen gebeurt na ontvangst.

Artikel 6: Betalingsvoorwaarden

Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn onze facturen betaalbaar binnen 30 dagen na datum factuur indien het gaat om diensten die los staan van de bestellingen op de website; (zie artikel 2)bestellingen van getoonde artikelen via de website dienen eerst betaald te worden alvorens bestelling behandeld wordt, maw de bestelling word pas gevalideerd en voor verbintenis aangenomen nadat het bestelbedrag incl. BTW en verzendkosten effectief op de rekening staat van Sitecsolutions.

De termijn van de betaling beloopt maximaal 10 dagen na de bestelling via de website met overschrijving en direct via het paypal visa-mastercard systeem, zoniet wordt de bestelling ontbonden door Sitecsolutions en kan  zich op artikel 11 van deze algemene voorwaarden beroepen ivm ingebrekestelling van de koper met eventuele schadeclaim van Sitecsolutions naar de klant tot gevolg.

In geval van de in artikel 2 beschreven voorwaarden zal elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, rente geven, berekend op basis van het door de Nationale Bank van België op het moment van de uitgifte van de factuur toegepaste tarief voor voorschotten in rekening-courant op overheidspapier, vermeerdert met 2 % .

In geval van niet-betaling op de vervaldag, behoudt de Sitecsolutions zich het recht voor het bedrag van de factuur met 20 % te verhogen, met minimum van 50,00 € . Daarboven komt ook nog een verwijlinterest t.b.v. 12% per jaar.

Dit schadebeding ten bedrage van 20 % van de hoofdsom ter dekking van de kosten van administratie, ingebrekestellingen en invorderingen of elke procedure ten gevolge van de overeenkomst waarop de factuur betrekking heeft .

Indien Sitecsolutions na de vervaldatum incassomaatregelen moet nemen is de klant buitengerechtelijke kosten verschuldigd. Levering van Producten en/of diensten kan tot betaling van de factuurprijs worden opgeschort

De door Klanten te betalen Prijs en overige kosten, waaronder die van vervoer, verzekering en BTW, wordt duidelijk vermeld in Sitecsolutions offerte en/of orderbevestiging en in de factuur.

Klanten dienen direct contact op te nemen met Sitecsolutions, wanneer zij een fout of afwijking met hun bestelling in de orderbevestiging en/of de factuur ontdekken opdat problemen rond de vraag wat Sitecsolutions had moeten leveren kunnen worden voorkomen.

Bij de bestelling via een goedgekeurde offerte heeft Sitecsolutions te allen tijde het recht (alsnog) vooruitbetaling te verlangen of het door de koper doen stellen van zekerheid tot betaling, waaraan direct dient te worden voldaan.

De normale vooruitbetaling of voorschot bedraagt 50% van het offerte- factuurbedrag.

In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de koper zullen de vorderingen van Sitecsolutions en de verplichtingen van de koper ten opzichte van Sitecsolutions onmiddellijk door Sitecsolutions opeisbaar zijn.

Artikel 7: Garantie

De koper heeft ten opzichte van Sitecsolutions enkel recht op garantie indien en voor zover aan Sitecsolutions (nog) garantie wordt verstrekt door de leverancier van Sitecsolutions of de fabrikant, behoudens voor zover dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen een verderstrekkende garantie voorschrijven. Tot verdere garantie of aansprakelijkheid is Sitecsolutions niet gehouden.

De koper heeft ten opzichte van Sitecsolutions enkel recht op garantie indien de koper aan alle betalingsverplichtingen ten opzichte van Sitecsolutions heeft voldaan.

Iedere garantieverplichting vervalt indien de koper zelf wijzigingen of reparaties aan het geleverde goed verricht of laat verrichten, of bij beschadiging die niet het gevolg is van normaal gebruik.

De Klant kan zich rechtstreeks tot de fabrikant of toeleverancier wenden om een Product te herstellen of vervangen. Door fabrikant en toeleverancier aan Sitecsolutions gegeven garanties voor Producten van Derden zullen steeds aan Klanten/kopers worden overgedragen. De garantie voor Software wordt door de licentiegever van de Software gegeven.

Deze garantiebepalingen tasten de wettelijke rechten van Consumenten niet aan.

Bij de aankoop van software is de Klant verantwoordelijk voor het maken van back-ups en het veiligstellen van vertrouwelijkheid van opgeslagen gegevens

Buiten de garantie vallen in ieder geval:
- gebreken die optreden, danwel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
- het niet inachtnemen van gebruiks- en montagevoorschriften c.q. onzorgvuldig gebruik;
- normale slijtage;
- reparatie of andere werkzaamheden aan de zaken verricht door derden, Koper daaronder begrepen;
- gebruik voor andere dan normale gebruiksdoeleinden; en
- gebruik in een agressieve omgeving;
- ieder van buitenafkomend onheil;.... etc.
- beschadigingen van het exterieur.


Indien de Koper niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit de met Sitecsolutions  gesloten overeenkomst(en), dan is Sitecsolutions niet tot garantie gehouden.

Sitecsolutions heeft de keuze de gebrekkige zaken te vervangen, te repareren, dan wel terug te nemen tegen creditering van Koper.
Aanspraken van de Koper op grond van dit artikel zijn slechts geldig na inlevering van de originele factuur en laten zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Sitecsolutions onverlet.
Verzending van zaken ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan vindt plaats voor rekening en risico van Koper, en na voorafgaand (schriftelijk) overleg met Sitecsolutions.

Artikel 8: Gebreken, klachttermijnen, retourbeleid.

De koper dient de gekochte zaken bij levering of uiterlijk binnen 3 werkdagen daarna te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper in ieder geval na te gaan of het geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoordt, zijnde:

·        of de juiste goederen zijn geleverd conform de leveringsnota en bestelbon;

·        Of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal)

        overeenstemmen met het overeengekomene;

·        Of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.ledere klacht, om geldig te zijn, dient schriftelijk en aangetekend ten laatste binnen de bovenvermelde termijn  volgend op de ontvangst der goederen, bij onze firma ingediend te worden .(enkel de postdatum is geldig)

Na het verstrijken van deze termijn wordt de Koper geacht de geleverde goederen te hebben goedgekeurd en aanvaard.

Bij overschrijding van de genoemde termijn vervalt ieder recht van de Koper op een klacht.

Ook indien de koper tijdig een klacht neerlegt, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen onverminderd bestaan. Zolang niet aan de volledige betalingsverplichting is voldaan, neemt Sitecsolutions de klachten niet in behandeling.

De koper is verantwoordelijk voor het transport van het Product en de daaraan verbonden kosten en risico’s. De Prijs en eventuele andere door de koper betaalde bedragen zullen binnen 30 dagen na de bevestigde ontbinding aan de koper worden terugbetaald mits bewijs van de extra kosten. De kosten voor het terugzenden van een Product naar onze leveranciers worden op het terug te betalen bedrag in mindering gebracht .

Dit geldt enkel voor non-conformiteit, of zichtbare afwijkingen met de orderbevestiging. Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, kunnen geen grond voor klachten opleveren.

Sitecsolutions aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover hij met de terugzending tevoren heeft ingestemd.
Sitecsolutions  aanvaardt geretourneerde zaken slechts indien en voor zover deze aan het door Sitecsolutions opgegeven adres zijn afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Sitecsolutions deze zaken aan de Koper had afgeleverd m.a.w.niet gebruikte goederen.

Sitecsolutions is gerechtigd de kosten bij het terugzenden de transportkosten aan de Koper door te rekenen.
In geval van ontbrekende of niet bestelde goederen dient de Koper de vrachtbrief c.q. de paklijst, waarop de voorgaande zijn aangegeven, bij bovenbedoelde brief te voegen.
In geval van uiterlijk waarneembare gebreken van zaken heeft Sitecsolutions de keuze de betreffende zaken te vervangen, dan wel terug te nemen tegen creditering van Koper.

Kosten van (de)montage zijn steeds voor rekening van de Koper.
Klachten ten aanzien van zaken behorende tot een deelzending heeft geen invloed op voorgaande en volgende deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling. 

Deze bepaling tast de rechten van koper met betrekking tot gebreken aan Producten en/of Diensten niet aan.

Artikel 9: Niet toerekenbare tekortkoming / overmacht

Onverminderd de wettelijke bepalingen geldt als niet toerekenbare tekortkoming voor Sitecsolutions: staking, brand, vergaan van zaken onderweg, waterschade, overheidsmaatregelen, vertraging bij verscheping in het buitenland, oorlog, mobilisatie, transportbelemmering, invoerbelemmering, uitvoerbelemmering, in gebreke blijven van leveranciers, evenals alle omstandigheden waardoor Sitecsolutions in de normale uitoefening van zijn bedrijf wordt belemmerd.
In geval van niet toerekenbare tekortkoming heeft Sitecsolutions het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de situatie waarin hij niet toerekenbaar tekort komt voortduurt, danwel, indien de niet toerekenbare tekortkoming een maand heeft voortgeduurd, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden, zonder dat hij deswege tot schadevergoeding gehouden zal zijn.

Indien Sitecsolutions bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 10: Eigendom en risico

Alle goederen blijven eigendom van Sitecsolutions zolang ze niet volledig , al dan niet met schadebedingen, verwijlinteresten en andere kosten betaald zijn.

De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Het risico gaat over op het moment van aflevering van de Producten.

Artikel 11: Ingebrekestelling/ ontbinding

Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd de rechten van de verkoper op alle schadevergoedingen en intresten . De wilsuiting hiertoe per schrijven door de Sitecsolutions zal hiervoor volstaan .

Wanneer:

·  indien de koper niet correct aan zijn verplichtingen voldoet;

·  indien na het sluiten van de overeenkomst aan Sitecsolutions omstandigheden ter kennis komen die Sitecsolutions goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

·  indien Sitecsolutions de koper bij of na het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.

In genoemde gevallen is Sitecsolutions bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Sitecsolutions schadevergoeding te vorderen.

In geval van ontbinding door Sitesolutions is de koper jegens Sitecsolutions schadeplichtig, waarbij de schade ten minste wordt gesteld op 30% van de transactiewaarde, alsmede rente en kosten daarover, onverminderd het recht van Sitecsolutions om vergoeding van hogere of werkelijke schade te vorderen.

dit artikel geldt niet voor kopers voor wie de termijn waarbinnen het annuleringsrecht kan worden uitgeoefend, (artikel 12) nog niet is verstreken.

(1)In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Koper, juridische fusie van de Koper, of in geval een substantieel deel van de zeggenschap bij de Koper zich wijzigt, zullen alle overeenkomsten met de Koper van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Sitecsolutions de Koper binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Sitecsolutions zonder ingebrekestelling gerechtigd is:
- de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
- al zijn eventuele verplichtingen ten opzichte van de Koper op te schorten;
Één en ander onverminderd Sitecsolutions andere rechten onder welke overeenkomst met Koper dan ook en zonder dat Sitecsolutions tot enige schadevergoeding is gehouden.
Indien Koper niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is de Koper in verzuim en is Sitecsolutions gerechtigd zonder ingebrekestelling:
- de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
- die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
Één en ander onverminderd Sitecsolutions andere rechten onder welke overeenkomst met de Koper dan ook en zonder dat Sitecsolutions tot enige schadevergoeding is gehouden.
- die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
In geval zich een gebeurtenis voordoet zoals in punt(1) zijn respectievelijk alle vorderingen van Sitecsolutions op de Koper en de bedoelde vorderingen uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Sitecsolutions gerechtigd de betreffende zaken terug te nemen. In dat geval zullen Sitecsolutions en haar gemachtigde (en) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van de Koper te betreden teneinde de zaken in bezit te nemen.

Artikel 12: Annulering door de koper:

Deze annulering geldt enkel voor artikelen van de website en niet voor geleverde prestaties!

De koper heeft tot 7 werkdagen na ontvangst van het goed het wettelijke recht om de koopovereenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden. Tenzij de wet dwingend anders voorschrijft dient de ontbinding schriftelijk te geschieden en onder vermelding van het ordernummer.

Tenzij anders overeengekomen of de wet dwingend anders voorschrijft dient de koper, als hij gebruik maakt van het recht tot ontbinding, de gekochte zaak zonder nadere sommatie uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontbinding aan Sitecsolutions te retourneren, met inachtneming van het volgende:

-          compleet, onbeschadigd en ongebruikt;

-          inclusief bijbehorende documentatie en garantiebewijzen;

-          inclusief een kopie van de factuur van Sitecsolutions.

Retourzending geschiedt door en voor rekening en risico van de koper.

Voor het retourneren dient koper daartoe eerst een schriftelijke afspraak te maken.

De terugbetaling kan pas doorgaan nadat alle terug geleverde stukken in ons bezit zijn en dat met een termijn van maximum 30 dagen  na ontvangst van de geleverde stukken.

Tenzij anders overeengekomen of de wet dwingend anders voorschrijft, heeft Sitecsolutions in geval van ontbinding het recht om eventuele schade ter zake van het geretourneerde stuk, al dan niet wegens het overtreden van de voorschriften, te verrekenen met de terug te betalen koopprijs, onverminderd het recht van Sitecsolutions meerdere, volledige schade op de koper te verhalen.

Het annuleringsrecht geldt tenzij in geval van:

-          Software, beeld- of geluidsdragers of computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling is 

         verbroken;

-          Flashgeheugens, harde schijven, magneetbanden en alle andere geheugenopslag  modules.

-          Speciaal voor u bestelde of samengestelde producten;

-          Vervangende/reserve onderdelen (spare parts);

-          OP=OP producten;

-          Producten waarvan Sitecsolutions uitdrukkelijk stelt dat het recht niet geldt.

Artikel 13: Solvabiliteit

Indien het, vertrouwen van Sitecsolutions in de kredietwaardigheid van de kopers geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de kopers en of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering der door de kopers aangegane verbintenissen in vraag stellen en of onmogelijk maken, behoud Sitecsolutions zich het recht voor, van de kopers geschikte waarborgen te eisen. Indien de kopers weigeren hierop in te gaan, behoud Sitecsolutions het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen al geheel of gedeeltelijk werden verzonden . (artikel 11)

Onverminderd 's kopers risico met betrekking tot de goederen . behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederkoop.

Het trekken en of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten . houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden .Artikel 14: Privacy beleid / intelectuele eigendommen

Sitecsolutions respecteert uw privacy. Indien u gebruik maakt van deze website of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch of per e-mail)worden uw persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens beschermd.

·  Via deze website of anderszins kunt u gegevens over uzelf aan ons verstrekken. Bijvoorbeeld als u zich bij ons registreert, een offerte aanvraagt of een order plaatst voor producten of diensten, dan wel als u zich inschrijft voor een nieuwsbrief of een mailinglijst. De gegevens die wij nodig kunnen hebben, zijn onder meer uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer, , klantnummer, credit card en andere bankgegevens, en andere informatie ter uitvoering van onze dienstverlening en onze overige activiteiten.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

·  het verwerken van uw order en het (laten) uitvoeren van onze dienstverlening; afhandeling van door u aangevraagde of van u verkregen informatie; informatievoorziening over actuele ontwikkelingen (bijvoorbeeld via nieuwsbrieven en andere mailings);

Daarbuiten zullen wij geen gegevens aan derden verstrekken, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar deze website. Sitecsolutions. is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die andere partijen, en het gebruik van cookies op die websites.

Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden.U kunt uw gegevens altijd opvragen en zonodig laten wijzigen of verwijderen. Hiertoe en voor al uw vragen over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen per e-mail: info@sitecsolutions.be

Artikel 15: Software

Sitecsolutions is niet de rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de door haar geleverde Software. Deze berusten bij een derde en meestal is toestemming van deze derde nodig voor het gebruik daarvan.Sitecsolutions heeft geen invloed of controle over de inhoud en toepasselijkheid van voorwaarden van derden. Ontbinding is uitsluitend mogelijk voor Software waarvan de zegel niet is verbroken.

Het auteursrecht en eventuele overige intellectuele eigendomsrechten op apparatuur, software of documentatie blijft eigendom van Sitecsolutions of haar leveranciers. De koper verkrijgt hoogstens een gebruiksrecht.

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door Sitecsolutions geleverde zaken en verrichte werkzaamheden, inclusief de vervaardigde tekeningen en berekeningen en de daarmee verband houdende informatie, gegevens en know-how, (blijven) berusten bij Sitecsolutions. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Sitecsolutions , is de Koper niet gerechtigd tot openbaarmaking, verveelvoudiging, bewerking of wat dies meer zij, hiervan over te gaan.
Onverminderd het in voorgaand gestelde, is de Koper niet gerechtigd de merken, alsmede de type- of identificatienummers of -tekens, die op de door Sitecsolutions geleverde zaken, inclusief de verpakking, zijn aangebracht, te verwijderen, te beschadigen en/of te wijzigen.

Artikel 16: Technische eisen.

Indien de in Belgie te leveren zaken buiten Belgie worden gebruikt is Sitecsolutions er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken worden gebruikt.

Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

Sitecsolutions is niet verantwoordelijk voor produkten van zijn levernaciers indien blijkt dat dit produkt niet voldoet aan de geldende normen of eisen waarvoor het moet gebruikt worden en waarbij de leverancier het artikel toch als dusdanig beschrijft, of verdeelt.

Artikel 17: Aansprakelijkheid

Sitecsolutions is jegens de koper uitsluitend aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Sitecsolutions of haar ondergeschikten. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel “Garantie” van deze voorwaarden.

De aansprakelijkheid van Sitecsolutions is ten alle tijde beperkt tot het bedrag van dat de verzekering van Sitecsolutions in een onderhevig geval aan Sitecsolutions uitkeert.

Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en Sitecsolutions aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Sitecsolutions beperkt tot hoogstens de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

In geen geval is Sitecsolutions aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade daar onder uitdrukkelijk begrepen.

De koper vrijwaart Sitecsolutions voor aanspraken door derden.
Artikel 18: Gedeeltelijke ongeldigheid

Mochten delen van deze voorwaarden nietig of vernietigd of anderszins ongeldig zijn, dan blijven de overige (delen van) bepalingen onverminderd gelden. De overige voorwaarden dienen dan zo gelezen en geïnterpreteerd te worden dat de strekking van de voorwaarden en in het bijzonder van de ongeldige delen wordt bereikt.

In geval van nietigheid van een bepaling zullen de Koper en Sitecsolutions gebonden zijn door een bepaling van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, die niet aan vernietiging blootstaat.

Artikel 19: Toepasselijk recht en bevoegde rechter


Van toepassing is uitsluitend Belgisch recht.

Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van Brugge bevoegd. Niettemin heeft Sitecsolutions het recht haar koper te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.
Contact

Algemene voorwaarden
Sitecsolutions
Your partner in automation solutions
Webdesign : Sitecsolutions