Contact

Algemene voorwaarden
Jaarlijks zijn er in BelgiŽ ongeveer 100.000 woningbranden, zo blijkt uit cijfers van Assuralia, de
beroepsvereniging voor verzekeringsondernemers.
Op 23 april 2008 keurde het Vlaams Parlement, op initiatief van toenmalig Vlaams volksvertegenwoordiger Veerle
Heeren, een decreet goed dat rookmelders verplicht voor alle nieuwbouwwoningen en renovatiewerken,
onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning, maar een uitvoeringsbesluit (wet) bleef voorlopig uit.
Dit wil uiterraad niet niet zeggen dat u uw woning niet kan beveiligen tegen brand om zowel uzelf, uw gezinsleden
als uw eigendom en ook uw buren te beschermen tegen deze ramp.

Wat kunt u doen?

Vooreerst is het natuurlijk aangewezen uw woning na te kijken op brandgevaarlijke toestanden met ander woorden
preventie, zoals:

           >controleer op slechte elektrische leiding, zekeringkasten, en andere apparten.
           >laat je onderhoudswerken verichten aan vervuilde gasgeisers, kachels, haarden en chaufage ketels?
           >Laat je uw schouw regelmatig controleren?
           >Staan eventuele kaarsen en olielampjes stevig opgesteld en op een veilige afstand verwijderd van
             eventuele brandbare produkten.
           >kunnen alle elektische apparaten voldoende gekoeld worden ?
           >brandgevaarlijke produkten (brandversnellers zoals aceton, whitespirit, wasbenzine, alcohol, ether, en
             andere produkten met een laag vlampunt "ontvlambaar, licht ontvlambaar en zeer licht ontvlambare
             produkten" verwijder houden van ontstekings - , hittebronnen en zelfs zonlicht.

enz....... zo kunnen we nog een tijdje doorgaan maar het allerbelangrijkste is een eventuele vroegtijde detectie van
een brandhaard dmv melders.

Welke types zijn er nodig op welk plaatsen?

Optische rookmelders

Op vele plaatsen in de woning zijn de gewone optische rookmelders (stand alone types) die gevoed worden met
een 9 Volt batterij voldoende om u tijdig te waarschuwen. U dient enkel maandelijks deze even te testen dmv de
drukknop op het toestel om te contoleren of het toestel nog betrouwbaar werkt en of de batterij nog in goede staat
is.
Bij bijna al deze melder is er ook een signaal hoorbaar wanneer de baterijen niet meer voldoende krachtig zijn om
het toestel betrouwbaar te laten werken.
  slaapkamers
   living en eetplaats
   traphallen
   stereokast
   computerkasten

Hittedetectoren of thermovelosimetrische detectoren

Deze types worden vooral gebruikt waar veel waterdamp of rook afkomstig van het koken, of werkplaatsen toch
mogelijk zijn en  waar gewone optische melders te veel valse alarmen zouden geven.
Deze types van detectoren meten de temperatuur stijging in de tijd en geven direct alarm vanaf 60įC.

   ideaal voor de keuken of werkplaats

Wat kunt u nog meer doen om u te beschermen tegen andere gevaren in de woning zoals gaslekken en
CO

Gas detector

Gas (aardgas, propaan, butaan) is wel de meest gevaarlijke bron van brand want bij een gasreuk kan de minste
vonk zorgen voor een waar inferno en zelfs een explosie in de woning.
Gaslekken zijn voorral afkomstig van slechtwerkende of slecht onderhouden toestellen (denk maar aan de flexibele
leiding van gasfornuizen) en aanvoerleidingen of bij werkzaamheden waar niet voorzichtig werd omgesprongen
met de aanwezige leidingen in de woning.
Vooral bij oudere woningen kan de toevoerleiding een mogelijke oorzaak zijn door roestvorming.

In dat geval is het aangeraden een gassensor te plaatsen die de concentratie methaan, butaan, propaan ea.
gassen  in de lucht detecteert en u vroegtijdtig kan waarschuwen daar zij ver onder het LEL(lower explosion level) 
percentage reeds een alarm geven.

CO detector

CO of wel de stille doder genoemd is het meest gevaarlijke gas die zich in uw woning kan opstapelen.
Dit gas is reukloos, smaakloos en onzichtbaar en is vooral bij jonge gezinnen doodsoorzaak nr 1.
Dit gas ontsaat bij slechte verbranding van kolenkachels, haarden, houtkachels, mazoutkachels  en zelf gasgeisers
en gaskachels.
Deze komen voor door een slecht werkende schouw of terugslag in de schouw door thermische verschijnselen (het
weer) of door slecht afgeregelde , onderhouden toestellen en branders.
Het natuurlijk CO-gehalte in de omgevingslucht bedraagt ongeveer 0,2 ppm (parts pro million).

De Wereld Gezondheidsorganisatie heeft referentiewaarden  opgesteld van concentraties en blootstellingstijden
die beschouwd worden als onschadelijk voor de hele bevolking, met inbegrip van zwangere vrouwen en ouderen
met (al dan niet gekende) hart- en ademhalingsproblemen:

10 ppm gedurende 8 uur
25ppm gedurende 1 uur
50ppm gedurende 30 min
90ppm gedurende 15 min


De ernst van een intoxicatie wordt bepaald door de concentratie CO in de ingeademde lucht en de duur van de
blootstelling:
beveilig uw woning tegen brand, CO, en gas
vermijd dit !!!!
Brand en Explosiegrenzen van stoffen die we dagdagelijks in onze woning kunnen hebben

In onze woningen treffen we tal van produkten aan waar we niet genoeg aandacht aan besteden en die een intrinsiek gevaar kunnen betekenen.
Een intrinsiek gevaar wordt pas een risico wanneer er een blootstelling aan te pas komt boven een bepaalde dosis of concentratie.
Daarom is het zeker een aandachtspunt om bepaalde stoffen niet in afgesloten ruimtes zoals tuinhuisjes, werkplaatsen, garages, kelders of zolders op te slaan.
Beter is het om deze stoffen ergens beschermd van de weersinvloeden, vooral zon en hoge temperaturen, buiten of  in kontakt met de buitenlucht door middel van verluchting op te stellen en op te slaan.
Niet te vergeten moeten dan ook de nodige maatregelen genomen worden om lekken naar het milieu te vermijden door middel van opvangbakken of andere systemen afhankelijk van de hoeveelheid en gevaar van de produkten.
Gassen, zoals butaan, propaan en acetyleen, MOETEN altijd buiten opgesteld worden!!!
Propaan en Butaan zijn wel vluchtige gassen maar zijn zwaarder dan lucht waardoor die in lokalen blijven hangen en waardoor die zeer gevaarlijk zijn.
Aardgas daarentegen is lichter dan lucht waardoor het snel stijgt en door middel van verluchting relatief snel kan verwijderd worden.
LEL   UEL  vlampunt en zelfontbrandingstemperatuur

De onderste LEL (lower explosian level) explosiegrens is de concentratie van een gas of damp van vloeibare en/of vaste stof uitgedrukt in volumeprocent in lucht waarbij het damp-luchtmengsel bij ontsteking kan exploderen.
Bij een te lage concentratie aan vluchtige componenten is er geen explosiegevaar (een te arm mengsel) en zal alleen reageren als er voortdurend warmte van buitenaf wordt toegevoegd. De onderste explosiegrens wordt bepaald door het laagste percentage waarbij het mengsel nog tot ontploffing kan worden gebracht.
Bij een teveel aan vluchtige componenten is er ook geen explosiegevaar (te rijk mengsel) maar er is wel kans op het ontstaan van brand. Beide explosiegrenzen verschillen per soort vluchtige stof.
Het vlampunt van een chemische stof is de laagste temperatuur waarbij de stof nog genoeg damp afgeeft om tot ontbranding te kunnen komen wanneer hij in contact komt met een ontstekingsbron.
De zelfontbrandingstemperatuur is de temperatuur waarbij een damp/lucht-mengsel spontaan tot ontbranding komt.
Voor verdere info omtrent CO en preventie verwijzen we door naar het antigifcentrum op volgende link

daar vindt u ook de brochure met alle nuttige tips omtrent CO vergiftiging
Sitecsolutions
Your partner in automation solutions
Webdesign : Sitecsolutions